TẶNG THẺ KHÁCH HÀNG VÀ GIỚI THIỆU PHÓ GIÁM ĐỐC MỚI

Từ ngày 26/07/2019 Phòng dịch vụ FirstFMS đến từng doanh nghiệp được nhận thẻ khách hàng Gold và hướng dẫn sử dụng các ưu đãi được áp dụng cho thẻ. Đồng thời kết hợp giới thiệu Phó Giám Đốc mới đến từng Doanh Nghiệp.