Lễ Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ giữa FirstFMS và FinPro

Lễ Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ giữa FirstFMS và FinPro về việc thực hiện các dịch vụ FMS cho 4 dự án Khu Công Nghiệp và Khu Dân Cư tại Long An vào ngày 07/04/2022.

  1. Hình ảnh ký kết giữa FirstFMS và FinPro

Có thể là hình ảnh về 10 người và mọi người đang đứng Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và hoa