KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Khái niệm kế toán quản trị, vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

I. TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Để quản trị hiệu quả,  một trong những  điều kiện quan trọng và phải có đầy đủ thông tin. Một trong các nguồn thông tin quan trọng và có ý nghĩa nhất đó là thông tin từ bộ phận kế toán. Kế toán có 2 phân hệ là Kế toán Tài chính  và Kế toán quản trị, trong đó Kế toán quản trị ngày càng có vị trí quan trọng. Nó chính là kênh  thông tin chủ yếu giúp cho nhà quản trị ra các quyết định quan trọng của DN và đặc biệt là công cụ kiểm soát chi phí rất hiệu quả.

Phần I: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Phần II: PHÂN TÍCH CHI PHÍ
Phần III. KI
M SOÁT CHI PHÍ
Phần IV. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ giúp học viên đạt được những những kiến thức và kỹ năng sau đây:

1. Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
2. Nắm được vai trò của thông tin kế toán trong hệ thống thông tin quản trị của doanh nghiệp
3. Các cách phân loại và xác định chi phí
4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD thông qua phân tích mối quan hệ Chi phí, khối lượng và lợi nhuận
5. Nắm được các cách cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định
6. Nắm được các công cụ kiểm soát chi phí và các biện pháp quản lý chi phí
7. Nắm được kiến thức và kỹ năng về xây dựng định mức chi phí và lập ngân sách SXKD
8. Đọc hiểu báo cáo tài chính
9. Nắm được kỹ năng phân tích báo cáo tài chính

III. THỜI GIAN VÀ PHÍ

HỌC PHÍ TRỌN KHÓA: 2.200.000

GIẢM 15% CHO 10 HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ SỚM NHẤT

ĐĂNG KÝ NGAY