FIRSTFMS’s PROCESS MANAGEMENT

SALE

 • Qui trình bán hàng

FINANCID

 • Qui trình thanh toán
 • Qui trình thu tiền
 • Qui trình mua hàng
 • Qui trình kiểm kê
 • Qui trình quản lý vốn và vay vốn

CRM

 • Qui trình quản lý dịch vụ cấp nước
 • Qui trình quản lý môi trường
 • Qui trình quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải
 • Qui trình quản lý cảnh quan
 • Qui trình chốt nước

MAINTENANCE

 • Qui trình bảo trì

SECURITY

 • Qui trình quản lý an ninh

HR

 • Qui trình tuyển dụng

BUILD

 • Qui trình quản lý xây dựng

PROJECT

 • Qui trình quản lý và giám sát thi công xây dựng
 • Qui trình phối hợp giám sát thi công xây dựng
 • Qui trình quản lý vật tư và thiết bị
 • Qui trình nghiệm thu công việc
 • Qui trình đấu thầu