Change MINDSET – Ms.Lek from Thailand

Cán bộ công nhân viên KCN Thái Hoà cơ cơ hội được trải qua buổi huấn luyện để phát triển bản thân, tổ chức của Ms. Lek đến từ Thái Lan.